KKW

城市驚喜:阿婆突然肯去書展!今日兩點鐘出門口喎~ 女人真飄忽~• •
城市驚喜:阿婆突然肯去書展!今日兩點鐘出門口喎~ 女人真飄忽~

我地問阿婆如果一陣書展有人搵佢簽名佢會點簽,佢竟然話"KKW", 然後問我地個W字點寫!救命!• •

No comments: